Dopravně psychologické vyšetření

Služby pro řidičePoradna ALLAGI Vám nabízí provedení dopravně psychologického vyšetření v souladu s § 87 silničního zákona ve znění 48/2016 Sb. Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel.

Smyslem dopravně psychologického vyšetření je diagnostikovat vlastnosti a schopnosti řidiče, které předurčují jeho další a budoucí „beznehodovou“ praxi a vyloučit z aktivního pohybu v dopravním prostředí osoby s poruchami osobnosti či nedostačujícími schopnostmi pro práci řidiče.

Tomuto vyšetření je ze zákona povinen se podrobit:

 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, který
  • řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
  • speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
  • jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg
 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel a to
  • před zahájením výkonu činnosti řidiče výše uvedených vozidel
  • dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let
  • náklady na dopravně psychologické vyšetření těchto řidičů hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel, pokud nejsou v pracovněprávním vztahu, pak si náklady hradí sami
  • povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy (tzn. není prováděna za úplatu)
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:
  • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů
  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel
  • náklady na dopravně psychologické vyšetření kvůli vrácení řidičského oprávnění si hradí vyšetřované osoby samy

Doporučujeme nechat absolvovat dopravně psychologické vyšetření jakéhokoli řidiče, který pro Vás pracuje. Cena za odborné posouzení psychické způsobilosti Vašich řidičů k řízení motorového vozidla je minimální ve srovnání s tím, jakou škodu Vám způsobí nevyšetřený zaměstnanec - rizikový řidič, když způsobí dopravní nehodu a nabourá Vaše firemní vozidlo.

Cena za odborné psychologické vyšetření zahrnuje:

 • Rozhovor při vyšetření
 • Administraci vyšetřovacích metod a provozní náklady (záznamové listy, pomůcky...)
 • Přístrojové vyšetření
 • Zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Nealko nápoje v poradně
 • Zpracování posudku o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Konzultaci k výsledkům

Dopravně psychologická vyšetření se obvykle provádí v domluveném termínu od 7.30 hodin ráno a počítejte s tím, že trvají cca 4-6 hodin. Je třeba si na toto vyšetření vyhradit celý půlden z Vašeho času.

K dopravně psychologickému vyšetření se můžete objednat telefonicky, SMS zprávou, emailem či online objednávkou tj. vyplněním formuláře na těchto webových stránkách.

Pokyny ke zdárnému průběhu vyšetření:

 • na vyšetření se dostavte aniž byste byl pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňující psychický stav  a tedy i vaše výsledky (pozor na nikotin a kofein!)
 • dobře se vyspěte (neobjednávejte se k vyšetření po noční směně nebo po 12 hodinové směně v předchozím dni)
 • pokud používáte, vezměte si s sebou své pomůcky (brýle, naslouchadlo..)
 • neměl byste se cítit anebo být nemocný

K vyšetření si s sebou prosím přineste:

 • občanský a řidičský průkaz
 • výpis z evidenční karty řidiče a výpis z konta bodového hodnocení řidiče (výpisy vydává na počkání obecní úřad příslušný k místu Vašeho trvalého bydliště, na kterém je veden registr řidičů)
  → pro řidiče bydlící v Brně je to Magistrát města Brna – Odbor dopravněsprávních činností, Kounicova 67), (situováno cca 5-10 minut od poradny ALLAGI)
  https://www.brno.cz/w/online-objednani-orvr#/sluzba/38
  !!! Pozor – z důvodu neúplnosti informací neakceptuji výpis ze systému Czech Point !!!
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní (vystaven od Vašeho  praktického lékaře)
 • měl byste být schopen popsat vaše pracovní místo a nároky na práci řidiče ve vašem zaměstnání stávajícím popř. plánovaném

Proč mám absolvovat dopravně psychologické vyšetření v poradně ALLAGI?

 • svěřujete se do péče kvalifikovaného akreditovaného dopravního psychologa (člena Asociace dopravních psychologů), což je pro Vás záruka, že je vyšetření prováděno kvalitně podle standardní, schválené a lety prověřené metodiky speciálně zaměřené na posuzování psychické způsobilosti řidičů.
 • správně a kvalifikovaně provedené dopravně psychologické vyšetření trvá minimálně 4 hodiny, po celou dobu vyšetření je Vám psycholog plně k dispozici, vyšetření se nemusíte obávat
 • vyšetření probíhá v příjemném a klidném prostředí, nedaleko centra města
 • nealko nápoje během vyšetření máte již v ceně
 • kromě vyšetření nabízíme i specializované dopravně psychologické poradenství
 • spolupráce s autoškolou (ve výjimečných a nejasných případech možnost posouzení stylu jízdy a počínání v dopravním prostředí instruktorem autoškoly )
 • chcete-li, můžete se na termín objednat se svými kolegy ze zaměstnání (max. 4 osoby)
 • můžete být vyšetřen i individuálně, v termínu který je vyhrazen pouze Vám

O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření obdrží posuzovaná osoba písemný posudek. Ze závěru posudku bude zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Stejnopis posudku musí dle zákona psycholog zaslat do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

Zákonná možnost odvolání proti závěru posudku dopravně psychologického vyšetření

Proti závěru posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření lze podle § 87c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání. Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba. Návrh na přezkoumání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření se podává u Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání vydaného posudku komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů, která provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který vydal přezkoumávaný posudek.

Psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi veškeré údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně psychologickém vyšetření do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá do 10 pracovních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na základě předaných podkladů zhodnotit psychickou způsobilost posuzované osoby, provede komise v nezbytném rozsahu nové dopravně psychologické vyšetření.

Nebyla-li splněna povinnost předat podklady, provede komise v rámci přezkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání podkladů nové dopravně psychologické vyšetření na náklady psychologa, který původně osobu vyšetřoval.Nabízené služby